Parteneriatul strategic Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 – Educaţie şcolară Act, Connect, Transform for the World Peace (ACT 4 Peace) 2018-1-RO01-KA229-049429 1.09.2018 – 31.08.2021   PARTENERI Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iasi (coordonator) Galatasaray Lisesi – Istanbul LXIII Lajos Kossuth High School – Varsovia Jesuites Sant Gervase Escola Enfant Jesus – Barcelona Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” – Catania   SCURTĂ PREZENTARE Proiectul „Act, Connect, Transform for the World Peace” (ACT 4 Peace) își propune să orienteze unitar politica educațională a cinci școli europene în domeniul promovării păcii și a valorilor ei. Sistemele educaţionale din țările partenere nu prevăd în curriculă o disciplină care să abordeze explicit educația pentru pace. Proiectul propus, prin activitățile sale specifice, vine în întâmpinarea acestei nevoi colective de a implica activ tinerii în acțiuni ce sunt orientate către promovarea nonviolenței, a toleranței, a cooperării și a solidarității între oameni. De asemenea, cu suportul necesar, elevii pot deveni ei înșiși resurse importante ale școlii și ale comunității în gestionarea situațiilor conflictuale, în dezamorsarea situațiilor tensionate, în implicarea pentru a facilita acordarea suportului necesar persoanelor aflate în situații de risc sau aparținând unor grupuri vulnerabile. La nivel european nu există o abordare unitară în ceea ce privește implementarea educației pentru pace în școli, și nici parteneriate internaționale cu acest obiectiv. SCOP Scopul proiectului ACT 4 Peace îl reprezintă articularea unui program unitar de acțiune în domeniul promovării păcii și comportamentelor prosociale prin crearea unei rețele internaționale de Cluburi de Pace, consolidarea în rândul elevilor a competențelor specializate de gestionare a conflictelor și derularea de activități relevante în vederea obținerii succesului școlar și a integrării optime în comunitate. OBIECTIVE:

 1. Organizarea unui Club de Pace în fiecare școală parteneră, cu principii, programe și activități unitare, începând cu primul an de proiect, în vederea consolidării unui climat atractiv și stimulativ de învățare (positive learning environment);
 2. Formarea unui număr de min. 20 de elevi mediatori în fiecare școală parteneră prin participarea la cursuri de specialitate în domeniul managementului conflictului în primul an de proiect;
 3. Formarea și dezvoltarea competențelor de leadership pentru pace pentru min. 20 de elevi din cele cinci școli partenere prin participarea la cursuri de oratorie, argumentare și dezbatere în al doilea an de proiect;
 4. Promovarea și consolidarea culturii păcii în școlile partenere prin dezvoltarea rețelei internaționale a Cluburilor de Pace și susținerea activității acestora pe o perioadă de minim trei ani de la înființare.
REZULTATE OBŢINUTE:
 1. rețeaua internațională ACT 4 Peace formată din cele 5 Cluburi de Pace din școlile partenere, care să contribuie la realizarea unui mediu prietenos și stimulativ și să ofere elevilor alternative de petrecere a timpului liber de calitate;
 2. 20 de elevi mediatori abilitați să intervină în gestionarea situațiilor conflictuale în școală și comunitate (Peace Agents);
 3. competențe formate și exersate în domeniul oratoriei, argumentării și dezbaterii pentru min. 20 de elevi și recunoașterea lor ca ambasadori ai păcii (leadership for peace)
 4. cultură a păcii manifestată prin activitatea rețelei Cluburilor de Pace din școlile partenere și asumată de acestea, racordată la politicile actuale în domeniu la nivel european și internațional.
PARTICIPANȚI Vor fi implicați direct și indirect la nivelul fiecărei instituții partenere cel puțin 150 de participanți (120 de elevi de nivel liceal, 15 profesori, 15 reprezentanți ai comunității locale și/sau specialiști în domeniul educației pentru pace). Beneficiarii vor fi selectați dintre membrii sau colaboratorii acestor Cluburi. În cadrul Cluburilor, înființate la nivelul fiecărei școli partenere și coordonate de un membru al echipei de proiect, vor activa elevi interesați de activitatea de voluntariat și care au aptitudini de lider, pentru a se asigura continuitatea activităților și multiplicarea lor. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE – 5 activități de învățare transnațională pentru elevi pe temele: „O istorie a păcii – secolul XX”, „Medierea conflictelor în școli”, „Tehnici de argumentare și oratorie în discursul public”, „Dezbaterea academică – Leadership pentru Pace”, „Abordări innovative în promovarea păcii”; – spațiul TwinSpace cu cele mai valoroase resurse și materiale pentru promovarea educației pentru pace; – Carta Păcii asumată în cadrul rețelei ACT 4 Peace și a celor 5 școli partenere; – „Our Moment of Peace” – mesaje artistice create de elevi; – activități în cadrul rețelei ACT 4 Peace: voluntariat, Luna Păcii, cercetări, dezbateri, întâlniri cu minorități locale. Pe termen scurt, elevii vor fi implicați în activități de dezvoltare personală, de autocunoaștere, de interrelaționare, de stimulare a creativității, iar pe termen mediu și lung aceștia își vor dezvolta armonios personalitatea și vor deveni membri reprezentativi, activi, responsabili, competenți, adevărați lideri în comunitățile lor. Prin intermediul TwinSpace și accesul liber și deschis la toate materialele create în cadrul proiectului, prin promovarea activităților și diseminarea rezultatelor, intenționăm să transferăm modelul Clubului pentru Pace în alte școli și să extindem rețeaua ACT 4 Peace în alte state europene. Acest proiect fructifică oportunitatea de a utiliza imensul potențial cognitiv și afectiv al elevilor, creativitatea, entuziasmul lor de a deveni motorul principal al transformărilor sociale pozitive. Astfel, acest deziderat, pacea universală, va deveni prioritate asumată în mod unanim.     Erasmus+, Key Action 2 – School Education, Act, Connect, Transform for the World Peace (ACT 4 Peace) Strategic Partnership, 2018-1-RO01-KA229-049429 1.09.2018 – 31.08.2021   PARTNERS Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iasi (coordinator) Galatasaray Lisesi – Istanbul LXIII Lajos Kossuth High School – Warsaw Jesuites Sant Gervase Escola Enfant Jesus – Barcelona Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” – Catania SHORT PRESENTATION The Project „Act, Connect and Transform for the World Peace” (ACT 4 Peace) aims to guide the educational policies of the 5 EU partner schools in a unified manner, in connection to promoting peace and its values. The school curricula do not include a specific school subject concerning the education for peace in neither of the 5 EU states. There is neither a clear unanimous approach at the EU level concerning the implementation of education for peace in schools nor any international partnerships regarding this issue. Through its specific activities, our project meets the common need to actively involve the youth in actions that are oriented towards promoting non-violence, tolerance, cooperation and solidarity among people. Properly supported, the students can become important resource people in their schools and community to manage conflicts, to defuse frictions, to facilitate the specialized intervention for those with risk of social exclusion or belonging to vulnerable groups. AIM The purpose of ACT 4 Peace is to design a unified action plan for promoting peace and pro-social behaviour by developing an international network of Clubs for Peace, consolidating students’ conflict-management competences and undergoing relevant activities in order to obtain school success and optimal integration in the community. OBJECTIVES:
 1. Organising a Club for Peace in each partner school, with unified principles, programs and activities, starting with the first project year, to strengthen an appealing and stimulating learning environment (positive learning environment);
 2. Training a min. of 20 mediating students in each partner school by participating in specialized courses in the field of conflict management in the first project year.
 3. Training and developing peace leadership competences for a min. of 20 students from the 5 partner schools by participating in discourse, reasoning and debate courses in the second project year.
 4. Promoting and strengthening the culture for peace in the partner schools by developing the international network of the Clubs for Peace and supporting their activities for min. 3 years after creation.
ESTIMATED PALPABLE RESULTS:
 1. The network comprising the 5 Clubs for Peace, with common principles, action plans and activities, contributing to the development of a friendly and motivating environment and offering students alternatives for spending qualitative spare time;
 2. 20 mediating students trained to intervene in managing conflicts in school and in the community (Peace Agents);
 3. Trained and practiced competences in the fields of discourse, reasoning and debates for min. 20 students and acknowledging them as peace ambassadors (leadership for peace);
 4. A culture of peace manifested throughout the activities of the ACT 4 Peace network, acknowledged by the partner schools and anchored to the current policies in the field at the European and international level.
We estimate the involvement of at least 150 participants per partner institution (120 high school students, 15 teachers, 15 representatives of the local community and/or specialist in the field of education for peace). The students would be members or collaborators of the Club for Peace, being interested in the volunteering activities and having leadership skills in order to ensure the continuing of the activities and their multiplication. Main Activities: – 5 LLTs on the themes: „A History of Peace – the 20th Century”, „Conflict Mediation in School”, „Discourse and rhetoric techniques in Public Speech”, “The Academic Debate – Leadership for Peace”, “Innovative Approaches for Promoting Peace”; –  the design of a Peace Charter; – the TwinSpace with all the relevant resources and a practical handbook for the education for peace; – „Our Moment of Peace” – creativity contest advertising for peace through artistic messages; – activities within the ACT 4 Peace network: volunteering, the Peace Month, research, debates, meetings with local minorities. The quality and the impact of the activities will be assessed periodically, to ensure the optimum conditions to model young people in the directions imposed by the project theme. On the short-term, students will be involved in activities of personal development, self-awareness, interrelationship and creativity enhancement. On the long term, they will develop a harmonious personality, becoming representative, active, responsible and competent members, genuine leaders in their communities. By means of the TwinSpace and of the free and open access to all materials, by promoting the activities and by disseminating the results we intend to transfer the Club for Peace model in other schools and to extend the ACT 4 Peace network in other states. This project fully exploits the opportunity to use the immense cognitive and affective potential of students, their creativity and enthusiasm, becoming promoters of positive social changes. Thus, our aspiration, the universal peace, will be unanimously seen as a priority.
Prezentare proiect [dflip id="2565" ][/dflip]
Prezentare Volum [dflip id="2601" ][/dflip]
A History of Peace – the 20th Century [dflip id="2607" ][/dflip]
Pagină Facebook
Pagină eTwinning