56 de ani de existenţă, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” a continuat cu succes tradiţia învăţământului economic ieşean, fiind un element de continuitate al acestuia, şi a reprezentat un puternic centru de pregătire a specialiştilor din domeniul Serviciilor. În 1962, ca urmare a solicitărilor autorităţilor locale, se înfiinţează Şcoala Profesională Comercială în subordinea Ministerului Comerţului Interior (O.M.C.I. 356/17.10.1962), cu 140 de elevi cuprinşi în 4 clase cu profilele:

  •  1 clasă formată din ½ ospătari-bucătari şi ½ cofetari-patiseri (34 elevi);
  •  1 clasă ospătari, (34 elevi);
  •  1 clasă formată din ½ vânzători produse textile- încălţăminte şi ½ vânzători produse metalo-chimice (35 elevi);
  •  1 clasă formată din ½ vânzători produse alimentare şi ½ vânzători legume-fructe (37 elevi).
Sediul iniţial al Şcolii Profesionale Comerciale a fost în str. Săulescu nr. 17, dar creşterea rapidă a numărului de clase, a determinat autorităţile locale să atribuie un alt sediu, în strada Max Wexler, iar clădirea din Săulescu să fie transformată în laboratoare şcolare pentru instruirea practică a elevilor.
Sediul iniţial din strada Săulescu nr.17
Prima revistă a şcolii Cadrele didactice 1962 (în centru primul director al şcolii Iancu Ionas) Cadrele didactice 1965 Ora de limba română – 1964 (Prof. Vidrasc Eleonora) Ora de instruire practică – 1979 (Prof. Chimeri Maria)   Clădirea din strada Săulescu a aparţinut familiei Săulescu şi a fost construită pe la 1829, pe temeliile altei clădiri din 1818, ridicată pe locul uneia şi mai vechi, care arsese „la un foc mare” în 1812. Printre membri acestei familii găsim un spătar, un paharnic („cărtutar în limbi răsăritene şi apusene şi profesor la Academia Mihăileană), cadre militare, ingineri, avocaţi, profesori, preoţi. Cu ocazia reparaţiilor capitale din anii 2001-2002, s-a descoperit un tunel care trecea pe sub clădire şi făcea legătura între strada Uzinei şi Piaţa Unirii. Începând cu anul şcolar 1971, unitatea devine Grupul Şcolar Comercial Iaşi prin diversficarea ofertei educaţionale: şcoală profesională, şcoală de ucenici, liceu zi şi seral şi clase de nivel post-liceal. În 1974, în strada Sf. Andrei nr. 70 se construiesc, pentru Grupul Şcolar Comercial Iaşi, un cămin de 300 locuri, o cantină cu 600 locuri şi o centrală termică. Cutremurul din 1977 afectează grav clădirile din str. Max Wexler, iar clasele sunt mutate în clădirea căminului. De-a lungul timpului, denumirea şcolii a variat: Liceul Economic şi de Drept Administrativ nr. 2 Iaşi, Liceul Economic nr. 2 Iaşi, Liceul Economic Administrativ (şi) de Servicii nr. 2 şi Grupul Şcolar Comercial ,,Virgil Madgearu” Iaşi. Prin OMEN nr. 3587/14.04.2000, denumirea şcolii devine Grupul Şcolar ,,Virgil Madgearu” Iaşi, prin OMECTS nr. 6564/27.12.2011, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, iar prin H.C.L. nr. 214/28.09.2012, denumirea devine Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”. Încă de la întemeierea şcolii, pregătirea elevilor a fost constantă în domeniile Comerţ, Economic, Alimentaţie şi, din 1998, Turism. Denumirile specializărilor au variat, însă profilul a rămas mereu acelaşi: Servicii. În 2004, datorită creşterii continue a cererii pentru specializările oferite de şcoala noastră şi a spaţiului insuficient, ISJ Iaşi a hotărât înfiinţarea Grupului Şcolar Economic de Turism, cu clase (în număr de 15) şi cadre didactice de la Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” Iaşi. În anul şcolar 2004-2005 şcoala a funcţionat cu un număr de 55 de clase. În 2007, pentru soluţionarea problemei privind asigurarea unui spaţiu propice desfăşurării unui act educaţional de calitate, MEC a decis construirea unui campus şcolar. Întrucât nu exista terenul necesar implementării acestui proiect, ISJ Iaşi şi Primăria Iaşi au decis (Decizia nr. 105/19.03. 2007) comasarea, prin absorbţie, a şcolii noastre cu Şcoala Generală nr. 7 „Nicolae Tonitza” Iaşi, cu sediul în Str. Plăieşilor nr. 9, unde au demarat lucrările de construcţie a campusului şcolar. Din rândul absolvenţilor noştri se remarcă numeroşi antreprenori de succes, ieşeni şi nu numai, cum ar fi: Iulian Dascălu – preşedinte IULIUS GRUP, Andrei Giurgia – redactor TVR Iaşi, PR Opera Naţională Română Iaşi, Gigi Fedeleş – manager Restaurant CAVALERUL MEDIEVAL, Mihai Valeriu şi Nicu Bodoagă – manageri Restaurant BOLTA RECE. Liceul Tehnologic Economic ,,Virgil Madgearu” Iaşi şcolarizează elevi pentru:
  • învăţământ liceal, nivelul 3 de calificare – filiera tehnologică profilurile: Turism şi alimentaţie, Resurse naturale şi protecţia mediului (Industrie alimentară), Servicii/Economic, Servicii/Comerţ;
  • învăţământ gimnazial;
  • învăţământ “A Doua Şansă”.
În anul şcolar 2013-2014, în cadrul Liceului Tehnologic Economic ,,Virgil Madgearu” îşi desfăşoară activitatea 85 de cadre didactice şi 1328 elevi, cuprinşi în 52 de colective ( învăţământul liceal, învăţământ gimnazial, învăţământ primar şi învăţământ “A Doua Şansă”). Calitatea procesului instructiv-educativ este certificat de numărul de absolvenţi înscrişi în învăţământul superior, de rezultatele foarte bune la examenele de competenţe profesionale cât şi de rezultatele deosebite de la concursurile şi olimpiadele tehnice şi teoretice.]]>

Lasă un răspuns